فضاي مجازي،بودن يا نبودن،مساله اين است!مزايا و معايب فضاي مجازي پيشرفت رفتارهاي ناشايست و ترويج فحشا و نگاه هاي غلط به زندگي در فضاي مجازي همانند سرطان به روح انسان ها رخنه کرده و اگر انسان کمي در اين زمينه کوتاهي کند زندگي خود را به تباه خواهد کشيد

فضاي مجازي،بودن يا نبودن،مساله اين است!مزايا و معايب فضاي مجازي پيشرفت رفتارهاي ناشايست و ترويج فحشا و نگاه هاي غلط به زندگي در فضاي مجازي همانند سرطان به روح انسان ها رخنه کرده و اگر انسان کمي در اين زمينه کوتاهي کند زندگي خود را به تباه خواهد کشيد

مطالبات مردمي اولويت برنامه هاي ستاد مردمي دهه‌فجر در شهر بن برنامه‌هاي ستاد دهه‌فجر در شهر بن با اولويت مطالبات مردمي و جوانان برگزار خواهد شد
اخبارشهرستان بن